tirsdag 21. juli 2009

STANS INNFØRING AV KILDESKATT PÅ PENSJONER

Den verdensomspennende organisasjonen for eldre og uføre med norsk tilhørighet, EMIGRANT1, krever øyeblikkelig stans i forberedelsene med innføring av kildeskatt for pensjoner. Skatten vil nesten utelukkende ramme gamle og uføre som har bosatt seg utenfor Norges grenser, og stiller krav om bevisforsel overfor skattemyndighetene i to land på en måte som EMIGRANT1`s styre kaller moralsk forkastelige !

Bakgrunnen for kravet om øyeblikkelig stans i arbeidet med å innføre denne skatten, er bl.a. en orientering som er sendt ut fra Skattedirektoratet – og som viser at direktoratets ledelse gjør krav overfor pensjonister og uføre som direktoratet selv ikke forstår rekkevidden av.

–Det mest graverende er at man ikke ser forskjell på lønn og pensjon – og dermed at Norge som forhandlingspart bryter avtaletekster med land vi har skatteavtaler med, sier lederen i organisasjonen, Webjørn Engesrønning.

–I og med at Thailand, Spania og Pakistan har likelydende avtaler som Finansdepartementet mener ikke gir Norge rett til endringer uten reforhandlinger, er Skattedirektoratet i full gang med forberedelser av tiltak som går langt utover avtaletekstene med disse landene. På godt norsk kalles dette for lovbrudd av en interrnasjonalt avtale !

UMULIGE KRAV TIL ANDRE LANDS SKATTEMYNDIGHETER

Kravene om dokumentasjoner fra andre lands skattemyndigheter er ikke mulig å oppfylle, da disse griper inn i disse lands indre anliggender. Dermed blir norske uføre og gamle som bor utenlands ekstra beskattet med 15 % i Norge, og normalbeskatning (mange land har progressiv beskatning av pensjoner) i bostedslandet. -Flere tusen av de omlag 43 000 uføre og gamle som bor utenfor Norges grenser (2007), vil med innføringen av kildeskatt bli tvunget til å dra tilbake til Norge – og belaste norske sosialkontor og helsevesen. Reportasjer i norske massemedier forteller med all tydelighet at det norske helse- og sosialvesen ikke er i stand til å ta imot de store kontingentene med pensjonister og uføre som av økonomiske grunner må returnere – samtidig som nye kull med alderspensjonister vil øke kraftig de nærmeste årene.

–Pensjonister og uføre som drar ut av landet og dermed avlaster det allerede skakk-kjørte helse- og sosialsystem, burde heller belønnes - fordi de velger å tilbringe livets kveldsstund uten å ligge Norge til byrde, sier Webjørn Engesrønning, som i sitt 40-årige arbeidsliv jobbet som lærer ved Sosialhøyskolen i Stavanger, som rådmann og sosialsjef i flere kommuner – og som skattoppkrever !

-Jeg blir dypt og inderlig forbannet når jeg ser at offentlige tjenestemenn på høyeste nivå i Skattedirektoratet ikke forstår engelsk, sier han. -At man ikke har kunnskap om skattelovene i f.eks. Thailand hvor jeg bor, gjør at det iverksettes tiltak som overhode ikke tar hensyn til thailandsk lovgivning. Resultatet er at de norske kravene blir meningsløse – og fullstendig umulige å oppfylle, for den enkelte. - Kravene som fremsettes av direktoratet overfor gamle og uføre mennesker, er ikke mulig å imøtekomme uten hjelp av tolk/ advokat og oversettelsesassistanse vedr. dokumenter. Kostnadene ved slik hjelp, umuliggjør bevisførsel for den mest ressurssvake gruppen av nordmenn. Dette er umoralsk, sier Engesrønning.

-Vår medlemsgruppe kan klare å bevise at de har bosatt seg utenfor Norges grenser – og dette bør i all anstendighets navn være tilstrekkelig som bevis for å oppfylle kravet i avtaleteksten med f.eks. Spania, Thailand og Pakistan om at vi bare er skattepliktige til bostedslandet (sitat fra Finansdep. utredning):

Noen av skatteavtalene som Norge har, sier at det kun er landet pensjonisten nå er bosatt i som kan skattlegge pensjonen. Da vil ikke Norge ilegge kildeskatt. Norges skatteavtaler med blant andre Spania, Thailand og Pakistan er utformet på denne måten, ergo vil ikke pensjonister som bor der beskattes. Skattyter må selvsagt dokumentere hvor han eller hun er bosatt.

www.emigrant1.org


tirsdag 14. juli 2009

KILDESKATT PÅ PENSJONER

For første gang i norsk historie går en regjering inn for å legge uløselige byrder på skuldrene til syke og gamle mennesker.
Loven fra 06.03.2009 - trumfet gjennom at Ap, SV og Sp - stiller dokumentasjonskrav til en gruppe mennesker som har ett ønske igjen i livet: Å få leve i fred og ro noen år etter avsluttet yrkeskarriere. Noen av oss har dessverre vært uføre fra fødselen, andre er blitt det av forskjellige årsaker i løpet av livet. Felles har vi at vi har bosatt oss utenfor Norges grenser av helsemessige eller sosiale grunner. Norsk vinterklima er ikke egnet verken for rullestolbrukere eller en gammel mann eller kvinne med bevegelesvanskeligheter.
Vinteren er lang i Norge - og nå har kulda slått inn i hjertene til regjeringen som nå styrer landet !
Hvis den rødgrønne regjeringen fortsetter etter valget, vil alle med norsk tilhørighet som bor utenlands bli pålagt dokumentasjonskrav for skatt og pensjoner som 99 % ikke vil makte. I unge dager ville jeg kanskje klart å sette sammen og forstå det utrolige regelverket som skal innføres for å frata oss 15 % av våre pensjoner. Hvor mange av stortingsrepresentantene ville godta en ekstraskatt av slik størrelse, for ikke å snakke om byråkratene som sitter og skal forvalte galskapen ? Mange av oss har så lave pensjoner at innføringen av kildeskatten vil frata våre syke og gamle søstre og brødre mulighet til å leve utenfor Norge (sosialkontoret).
På grunn av bl.a. reumatisk sykdom har jeg valgt å bo i tropisk klima (Thailand) . Her er det stabilt varmt hele året, og man kan leve et nogenlunde normalt uteliv uansett om det står desember eller juli på kalenderen.
Jeg er styremedlem av en verdensomspennende organisasjon, EMIGRANT1, www.emigrant1.org
som har som fremste sak å få stanset innføringen av kildeskatten ved at loven blir reversert. Det krever at DU som leser dette, gir din stemme til ett av partiene som har vært i opposisjon i siste Stortingsperiode. Frp er forøvrig det eneste av disse partiene som har lovet reversering av denne dypt urettferdige beskatningen - hvor en pensjonert stortingsrepresentant med "gullpensjon" skal betale det samme som en alminnelig sliter med lav- eller middels pensjon !
Det vi har nå er SKAMMENS REGJERING - og de fortjener ikke å få fortsette med sine utrolig vanvittige reformer (NAV-reformen, "samhandlingsreformen", hijab o.s.v.). At det sitter en sprø mann som har ett eneste formål med å være i regjeringen, Bjarne Håkon Hanssen, - nemlig å SPARE MEST MULIG unntatt for sine venner og familie - er et skrekkens eksempel på vanstyre. Få ham vekk fra alt som heter styre og stell, sammen med resten av gjøkungene i det rødgrønne reiret !